NOV

26

FRIDAY: Shibboleth Prayer Time


DETAILS:
We pray over requests shared by the Shibboleth family.